Upravit stránku

Informace Pro ÚČastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Mgr. Petr Pelikán, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Pardubicích, se sídlem Javorová 201, 530 09 Pardubice, IČ 72838264 (dále jen „Správce“).

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu poverenec@exekuce-pardubice.cz, případně telefonicky na čísle 728 323 866.

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • za účelem veřejného zájmu, tj. zajištění pořádku a bezpečnosti ve veřejných prostorách exekutorského úřadu mohou být tyto monitorovány kamerovými systémy s dobou uchování a následného automatického smazání záznamu po třech dnech.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je:

 • plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (na základě zákona (zejm. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1693 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů),
 • výkon veřejné moci, kterým je pověřen Správce za účelem provedení nuceného výkonu exekučního titulu,
 • případně plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo je zpracování osobních údajů nezbytnou součástí opatření prováděných před uzavřením smlouvy, na žádost subjektu údajů, za účelem realizace takto uzavřené smlouvy,
 • či oprávněný zájem příslušného Správce či třetí strany za účelem, který bude Správcem jako oprávněný zájem stanoven.

 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předmětem zpracování jsou zejména adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení) a další údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti a výkonu veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněného zájmu. Předmětem zpracování mohou být dále i zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu).

Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, dodavatel informačního systému, provozovatelé dražebních portálů, ostatní účastníci exekučního řízení.

Osobní údaje v exekutorských spisech zpřístupňuje exekutorský úřad podle článku 86 Nařízení v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků obsažená v exekučních řízeních jsou přístupná osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů. Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení. Správce předává osobní údaje k plnění svých povinností centrálním evidencím, zejména Centrální evidenci exekucí a Registru zahájených exekucí. Správce dále předává osobní údaje při zveřejňování dokumentů, které mu umožňuje a ukládá zákon. Správce dále předává osobní údaje k plnění svých oprávnění a povinností zjišťovat majetek povinných osob či jejich manželů. Pokud je správce povinen podrobit se kontrole oprávněných orgánů (Exekutorské komory České republiky, Ministerstva spravedlnosti, soudu, orgánů státní finanční správy či dalším orgánům oprávněným kontrolovat plnění další zákonných povinností) nebo auditu, pak osobní údaje předává správce rovněž osobám, které kontrolu či audit provádějí. Správce rovněž předává osobní údaje osobám s poštovní licencí, které provádějí přepravu a doručování zásilek. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti